BMR HJ 103RX

BMR HJ 103RX

BMR HJ je přístroj monitorující střídavý proud jím procházející a indikující jeho překročení rozepnutím příslušného kontaktu relé.

Popis produktu

Typová řada HJ 103RX měří proud ve všech třech fázích, má k však k dispozici jen jeden regulační kanál s možností ovládání tří skupin spotřebičů. Při překročení nastavené hodnoty proudu v kterékoli z měřených fází dojde k odpojení první skupiny spotřebičů. Přístroj zaznamená velikost úbytku proudu, který použije pro výpočet návratové meze. Dojde-li znovu k překročení hlídané hodnoty, je po 3 sekundách odpojena další skupina. K opětovnému připojení skupiny spotřebičů dojde až po poklesu proudu pod nastavenou mez, sníženou o úbytek proudu zaznamenaný při posledním odpojení skupiny. Nastavení hodnoty proudu je v rozsahu 1 až 100A v kroku 1A, Měřící Transformátory jsou součástí regulátoru. Tato typová řada je určena pro objekty s převahou třífázových spotřebičů. Pro vyšší proudy je možné použít typovou řadu HJ 11x s oddělenými MT.